Listopadové novinky/November news


Ahoj všem,


Čas hrozně letí. Tak trochu jsem se zděsila, když jsem zjistila, že svůj poslední příspěvek na blog jsem dávala koncem léta. :-D. Je to tak, z léta je najednou podzim, z mé staré práce bude nová, stejně tak jako chystám opět nové a už finální webovky (slibuji). Co na to říct? Další webovky? Je to tak! Nápady přicházejí a já chci, abyste vy, moji potencionální budoucí klienti byli opravdu spokojení. A tak stále vymýšlím nové a nové způsoby, jak dostát Vaším požadavkům.  V každé volné chvilce stále přemýšlím a vytvářím koncept nových webovek, a také nelením a píšu další eBook. A na blogování toho času zkrátka moc nezbylo.


Ale víc už neprozradím. :-)


Těším se z podzimu, příroda změnila svoji tvář, ochladilo se, a tak se skvěle najde čas na tvoření. A to mě baví. Je sobota ráno, 4. Listopadu, venku je zamlženo, nejspíš pěkná zima, a tak je ideální čas napsat nějaký pěkný článek. Ráno mě to stejně baví nejvíce.

Celý týden jsem jezdila do Prahy na školení-kvůli nové práci. Dost jsem se toho naučila a jsem ráda, že jsem si rozšířila obzory, uvědomila jsem si totiž spoustu věcí, které posunuli zas o kousek dál. Každá zkušenost je zkrátka dobrá. Jako např. minulý týden jsem byla na pohovoru, a ten pohovor byl opravdu zvláštní, nepřijali mě, ale i přesto jsem opravdu ráda, že jsem na něm byla. Proč? Poslechněte si sami: Nabídka na pracovní pozici byla opravdu zajímavá, a to nejen finančně, ale i pracovní naplní a pracovní dobou. Nebylo nad čím váhat, a tak jsem na tuto skvělou nabídku odepsala. Asi za týden jsem měla pracovní schůzku. Dostavila jsem se do kanceláře a čekala jsem na příchod personalisty. První dojem z prostředí společnosti byl tak trochu smíšený. Klasické kanceláře s klasickými pracovníky za počítačem. Pozdravila jsem je, ale bez reakce. Že by neslyšeli?
Na pohovor se dostavila paní a pán. Usadili mě za stůl. A pohovor začal. A já jsem s údivem poslouchala. Jakžtakž představili svoji firmu, myslím, že zmínili jen název společnosti, a přešlo se na pozici, kterou bych měla vykonávat. Moment, jaká to vlastně byla pozice? Aha, už vím, konkrétně žádná, měla jsem si projít všemi odděleními, a až po té by se rozhodlo, kam mě zařadí. No dobře, celkem běžný způsob. Krátké představení jsme měli za sebou, a teď představení mě. Počkat, myslela jsem, že mám mluvit já! Paní personalistka mě představila sama. Můj životopis a mé pracovní zkušenosti vychválila do nebe! Slova se ujal pán, a začal s tím, jak si mě vygooglil a zjistil, že mám své webovky! To, co se dělo dál, jsem fakt nečekala. Zasypali mě pochvalami a údivem, co jsem všechno dokázala, jak jsem šikovná, jak jsem aktivní apod.

A V TU CHVÍLI, se dostavil pocit blaha, a uvědomění, že ANO, něco jsem dokázala a sama zapomínám na to, kolik práce, kolik vytrvalosti a informací mě to stálo. Několik let získávání potřebných informací, spousta přečtených článků o zdravé výživě, shlédnutých pořadů, filmů a seriálů, vlastního odhodlání, sebekontroly, třeba jen se naučit snídat. Zkrátka několik let tvrdé práce. A teď? Skoro jsem na to všechno zapomněla a beru to jako samozřejmost.
Až když mi někdo připomněl, že to samozřejmost není, tak se mi dostalo toho krásného pocitu, Ano, jsem fakt dobrá. Někdo cizí mě ocenil, a to mě moc těší :-).

A tak díky. Díky Vám všem, kteří stojíte při mě, a připomínáte mi, proč jsem s tím začala. A taky díky Vám všem mým budoucím klientům! Budu se na vás moc těšit a slibuji Vám, že se u mě budete mít jako v luxusním wellness :-).

P.S. Zkuste si tipnout, jak pohovor skončil...když se dostalo na finanční nabídku, zjistila jsem, že nabídka v inzerátu byla jakási smyšlená částka, kterou získáte možná až tak po 10 letech a po 2 miliardách, které společnosti vyděláte. Začíná se o 10 tis. Míň. A tak najednou z mých vychválených zkušeností se stali standardní zkušenosti, které má každý kandidát. A já jsem odcházela se slibem, že se zcela jistě ozvou. HAHAHA. A neozvali! A hledají dál.

Mějte krásný podzim!

J.

Hello to everyone,


Time is flying. I was a little bit horrified when I found out my last blog post I was uppdated at the end of the summer. :-D. It is so, from summer it is suddenly autumn, from my old work will be new as well as I'm going again new and finally web-sites (I promise). What to say? More websites? It is so! Ideas come and I want you, my potential future clients, to be really happy. And so I continually invent new and new ways to meet your demands. In every spare moment I still think and create the concept of new web-sites, and also I am not lazy and write another eBook. And blogging at that time was not much left.


But I will not tell more. :-)


I look forward to autumn, countryside has changed its face, cooled, and so it is a great time to create. And I enjoy it. It's Saturday morning, November 4, out of the box, it's probably cold, so it's time to write a nice article. In the morning I enjoy the most.

I went to Prague for training all week for a new job. I've learned enough, and I'm glad to have expanded my horizons, and I've realized a lot of things that have moved a little further. Every experience is good. Like last week I was interviewed, and the interview was really strange, they did not accept me, but I'm really glad I was on it. Why?  Listen my story:

The job offer was really interesting, not only financially, but also workload and working time. There was no hesitation, so I wrote off this great offer. About a week I had a working meeting. I got into the office and waited for a personalist to come. The first impression from the company environment was a bit mixed. Classic office with classic employeess behind the computer. I greeted them, but without a response. That they would not hear me?

The lady and man appeared for the interview. They settled me behind the table. And the interview started. And I listened with astonishment. As they introduced their business, I think they just mentioned the name of the company, and they moved to the position I should be doing. Moment, what was the position? Oh, I know, no one, I should have gone through all the departments, and after that they would decide where to place me. Well, a pretty common way. We had a short performance, and now I'm introduced. Wait, I thought I should talk! In fact the lady introduced me. My curriculum vitae and my work experience swelled to heaven! The words took hold of the gentleman, and started that he google me and found out that I had my webpages! I did not expect what was going on. They filled me with praise and wonder what I could do, how good I am, how active I am,

And there was a feeling of well-being arose, and the realization that YES, I did a lots of things, and I forget about how much work, how much perseverance and information cost me. Several years of collecting the necessary information, a lot of read articles about healthy nutrition, viewed programs, movies and serials, self-determination, self-control, just to learn to eat breakfast. In short, a few years of hard work. And now? I almost forgot all about it, and I take it as a matter of course.

Only when someone reminded me that it is not a matter of course, I got the beautiful feeling, yes, I'm really good. Someone else appreciated me, and I'm so excited :-).
And so thanks. Thanks to all of you who stand with me and remind me why I started with it. And thanks to all of my future clients! I will look forward to you and I promise that you will enjoy a time as in luxury wellness :-).

P.S. Try to tip how the interview ended ... when it came to a financial offer, I found out that the bid in the ad was some sort of fictitious amount you could get up to after 10 years and the 2 billion you earned. It starts with 10 ths. Min. And so all of a sudden my experience has become the standard experience of every candidate. And I left with a promise that they would called me. HAHAHA. And they did not call! And they are still looking for a candidate.

Have a beautiful autumn!


J.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Nové vzezření?

Cizrnová polévka

Jsem to já a nikdo jiný