Silnější než dříve / Stronger then before

Ahoj všichni,

Je to nějaký ten pátek, co jsem naposledy přispěla na svůj blog. Co se událo nového? Spousta věcí!

 Je pravda, že v poslední době jsem na blogování neměla zrovna chuť a taky čas. Častokrát byla chvíle, kdy jsem měla v hlavě spoustu nápadů na článek, ale zrovna nebyl čas, abych si otevřela notebook a začala psát. Léto je zkrátka čas, kdy preferuju být raději venku, v přírodě a užívat si počasí.  Zvlášť, když v práci mám počítače až až a ještě k tomu se ve volném čase věnuju svému podnikání! Ano, je to tak, zaměřila jsem se znovu na svoje webovky a udělala nové, lepší! K tomu jsem v létě napsala 2. Placený eBook – Jak začít s běháním a updatovala jsem svůj Facebookový profil a také Instagram. V létě jsem se do podnikání doslova zažrala a vymýšlím další a další způsoby, jak svoje podnikání rozjet. Jsem šťastná, za to, že jsem něco dokázala a že jsem do toho šla. 

A budu ještě šťastnější, pokud se mé úsilí stane úspěšným. Ale jak se říká: „Všechno má svůj čas.“. A tak jediné, co mi zbývá, nelenit a pokračovat a věřit, že jednoho dne to vyjde! Moje webovky můžete shlédnout zde:


Přemýšlím. A stále se rozhoduji. Co kdybych propojila svoje webovky a tento blog? Určitě by to vylo zajímavé, webovky by dostaly nový rozměr, novou tvář. Na druhou stranu si uvědomuji, že bych zveřejnila svoje příběhy, svoje soukromí. Ale došla jsem k tomu, že když se člověk pustí do podnikání tohoto rázu, je nezbytné otevřít se okolí. Být mu blíž. A tak jsem se rozhodla, že blog a webovky propojím!

A co si od toho slibuji? Musím uznat, že na blogu mám několik docela zajímavých článků, a tak doufám, že by se Vám, široké veřejnosti, mohli líbit! Ale spíš bych si přála, aby Vám moje příběhy něco dali, pomohli Vám třeba ke zdravému životnímu stylu. To je můj hlavní cíl.

Berte můj blog, jako okénko do mé duše. Protože přesně své aktuální myšlenky, ať už byly hezké nebo ne, jsem do blogu vložila. Prošla jsem si těžkým obdobím, obdobím, které mě hodně naučilo, a teď jsem někdo nový.  A jsem tak šťastná.

Dost, ale té vážnosti. Tenhle blog je mimo jiné o Fitness stylu. Jak to se mnou aktuálně je?

Moje váha se pohybuje okolo 50kg! Nejméně se mi na váze objevilo číslo 49,5 kg. Wau! Musím říct, že to je pro mě obrovský úspěch. Pokud jste četli můj blog třeba před 2 lety, tak víte, že jsem o takové váze snila! Vlastně jsem si nedokázala představit, že k ní dojdu, a že to bude tak rychle. Ale chtěla jsem, a tak jsem to dokázala.  Jsem se sebou spokojená, i když mám nový cíl, ten se ale už nepohybuje v kilech, ale spíš v tom, jak bych chtěla ideálně vypadat. Tak uvidíme, jestli se mi to podaří. Musím říct, že pravidelně nesportuji, nebo alespoň ne tak, jak bych chtěla. Chodím běhat, využívám chvíle, kdy zajdeme třeba na tenis nebo do bazénu, ale nemám přesný harmonogram. Chtěla bych běhat alespoň 2x týdně, ale zatím to není reálné. Proč? Necítím se na to. Za rok jsem zhubla cca 5 kg. Pozvolným tempem, ale celkově jsem zhubla cca 18 kg, a tak je moje tělo poněkud líné. Nebo spíš není tak výkonné. Já to ale neřeším. Vím, že přijde ten správný čas a já budu zase aktivně sportovat, pravidelně, 3x týdně. Občas si dopřeju něco „zakázaného“. Možná i proto, mám občas chuť více na sladké nebo na větší porce. Dopřávám si, ale mám to pod kontrolou. Když sladké, tak si dám třeba dobrou marmeládu – ale opravdu v malém množství a k snídani a samozřejmě ne často, ale třeba zhřeším jednou za měsíc. Zkrátka vím, jak hřešit, tak abych se nedostala do jakéhosi kolotoče a nezačala nabírat. To bych už nedopustila. A větší porce jídel? Když už se „přejídám“ tak jen zdravým jídlem a většinou je to stejně jen zeleninová směs. Na tom opravdu umím ujíždět :-D.
Dávám tělu, co vyžaduje – v té zdravé variantě – a ono mě za to odměňuje. Je to taková rovnováha. Jak na tělu, tak na duši.

A když už mluvím o duši, v poslední době se rozmazluji přírodní kosmetikou! V létě jsem si zamilovala oleje, a pořídila jsem si hned několik místo opalovacího krému – kokosový (ten nesmí chybět), vanilkový, třešňový (překvapil mě svou krásnou, neodolatelnou vůní) a meruňkový. Navíc jsem si pořídila balzám na rty – opět z bylinek, z rakytníku. Včera jsem navíc objevila luxusní obchůdek Havlíkovu přírodní apotéku a totálně jsem se do všech produktů zamilovala. Zatím jsem žádný nevyzkoušela, ale mám to rozhodně v plánu. Mám totiž přečtené jejich noviny – kde je přehlídka těch nejlepších produktů. Nemůžu se dočkat.

A jaké bylo léto?


Jedním slovem –bezva. Užila jsem si krásné počasí, vyzkoušela jsem nový sport, a to jezdění na prkně na vodě, a to mě totálně nadchlo. Nejen, že se opaluju, prozkoumávám krajinu, ale také přitom zpevním celé tělo. A nevadí, když je venku 40°C, protože se klidně můžu zchladit ve vodě.

Léto je ale dávno za námi, přišlo září a mě přijde, že s prvním zářijovým dnem přišel i podzim. Ale já jsem vlastně ráda. Po rozpálených dnech jsem se docela těšila na podzim. Mám ho ráda. Ne nijak extra, ale přece. Těším se na nové období. Na podzimní pokrmy – na dýňové polévky, na zelné saláty, těším se, že se ochladí a já můžu chodit cvičit. Těším se, že se trochu zklidníme a budeme více odpočívat, ve volných chvílích blogovat nebo si číst. A také věnovat se více sobě. Těším se, až se budou nosit kozačky, kabátky a bundy. Prostě mě to baví.

A tak to má asi být.

xoxo

Jana


Hi everyone,

It's a long time I last posted to my blog. What's new? A lot of things!

It's true that in recent times, I've just hadn´t a mood and no time for blogging. Often times I had a lot of ideas on my article, but it was not time to open my notebook and start writing. Summer is simply a time when I prefer to be somewhere out, in nature and enjoying the weather. Especially when I work with computers and also I do business in my free time! Yes, it's so, I focused again on my website and made a new one, better! That's what I wrote in the summer of 2. Paid eBook - How to start running and updating my Facebook profile and Instagram. In the summer, I got into business and invented more and more ways to start my business. I'm happy for something I've done and I've been going. And I'll be even happier if I will be successful one day. But as they say, "Everything has its time." So the only thing left to me, do not break and continue and believe that one day it will come out! You can see my webpages here:


I'm thinking. And I still decide. What if I link together my website and this blog? It would certainly make it interesting, the web pages will get a new dimension, a new face. On the other hand, I realize that I would publish my stories, my privacy. But I have come to the fact that when I start with business of this nature, it is necessary to open around. Be closer to you. So I decided to link together my blog and webpages!

And what do I expecting? I have to admit that I have some interesting articles on the blog, so I hope you, the general public, can enjoy! But I'd rather wish that my stories gives something to you, help you with a healthy lifestyle. That's my main goal.

Take my blog as a window into my soul. Because there were just my thoughts, they were nice or not, I put in the blog. I have been through a difficult period, a period I have learned a lot, and now I'm new. And I'm happy right now.

Enough, but serious. This blog is about Fitness Style. How is it currently with me?

My weight is around 50kg! The least I found was 49.5 kg. Wau! I have to say that this is a huge success for me. If you read my blog 2 years ago, you know I dreamed of such a weight! Actually, I could not imagine going to this weigh, and it would be so fast. But I wanted to, and so I did. I'm happy with myself, even though I have a new goal, but it does not about number of scale, but rather how I like to look like it. So let's see if I can. I have to say that I do not regularly working out, or at least not as I would like. I'm running, I'm taking a playing tennis or going to swimming, but I do not have a precise timetable. I'd like to run at least twice a week, but it's not real. Why? I do not feel it. I lost about 5 kilograms in a year. Gradually, but overall, I lose about 18 pounds, so my body is lazy. Or rather it is not so powerful. But I am not worry about that. I know the time is right and I will be actively sporting, regularly, three times a week. Sometimes I get something "forbidden". Maybe even because I sometimes want more sweet or bigger portions. I admit it, but I have it under control. When it's sweet,  I take a good quality marmalade - but really small amount and for breakfast, and of course not often, but maybe someday once a month. In short, I know how to sin, so that it does not get into a roundabout and start fiiling out. I would never let to myself. And a larger portion of meals? When I "overeat" , it is only healthy food and mostly it is just a vegetable mixture. I can really do that :-D.
I give the body what it wants - in that healthy option - and that rewards me for it. It's such a balance. Both on the body and on the soul.

And while I'm talking about the soul, I have recently been spoiled with natural cosmetics! In the summer, I fell in love with oils, and I made some suntan oils - coconut (It cannot miss), cherry (surprised me with a beautiful, irresistible scent) and apricot. Besides, I bought a lip balm - again from herbs, from a sea buckthorn. Yesterday, I discovered the luxury shops of Havlíček's natural apotheke and I totally fell in love with all the products. I have not tried anyone yet, but I definitely plan it. I have read their newspaper - where is the show of the best products. I can not wait to buy it.

And how was the summer?In one word - beautiful. I enjoyed the beautiful weather, I tried a new sport, board on the water, and that made me totally excited. Not only that there are beautifully sunbathing, exploring the landscape, but also firming the whole body. And it does not matter when it's out 40 ° C, because I can cool off in the water.
Summer is a long time ago, the September came and it comes to me that the first day of September will come in the autumn. But I'm really glad. After the hot days I really enjoyed the autumn. I like it. Not so much, but  I do. I look forward to a new era. On autumn dishes - pumpkin soups, cabbage salads, I'm looking forward to cool down and I can go out to work out. I look forward to relaxing a bit, blogging or reading in the free moments. And also take care of myself. I look forward to wearing boots, coats and jackets. I just enjoy it.

And so it is supposed to be.

Xoxo


Jana

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Cizrnová polévka

Nové vzezření?

Jsem to já a nikdo jiný