Shrnutí/Summary

Hoj všem,
Čtvrtý měsíc v roce je téměř za námi a mě napadá zamyslet se nad uplynulým rokem. Co se událo?


Musím uznat, že když se ohlídnu zpět, tak jediné co mám za uplynulé 4 měsíce v paměti je nemocnice a moje nemoci:-(. Je to tak. Je to smutné. Rok 2017 začal samými problémy v mém životě, ale je pravda, že i přes ty všechny negativy jsem se se vším poprala docela dobře. Jakoby se nic nedělo. Z nemocnic mám přímo hrůzu, nesnáším je, a přesto jsem to zvládla celkem dobře.

 Nemocnice pro mě znamenají strach z neznáma, strach ze všech těch procedur, být sám, odříznutý od světa. Když se tak nad tím zamyslím, tak mi to vlastně i něco dalo, posunulo mě to o kousek dál. Teď už se nebojím. Vím, že to zvládnu. A stejně tak vím, že zvládnu cokoliv, co budu chtít.

Posunulo mě to někam dál. Začala jsem se znovu zamýšlet nad svým podnikáním! Protože moje vášeň stále trvá a stále mě baví cokoliv co se týče sportu, zdravého jídla, hubnutí, vím, že se tomu prostě chci věnovat. A tak v důsledku další nemoci a další návštěvy nemocnice jsem začala pracovat na novým webovkách. Lepších. A to z jednoho důvodu, v těch starých bylo moje staré já. Já jako ta začínající holka, která se rozhodla, že chce něco jinak, ale z té malé holky je najednou dospělá žena, která přesně ví, co chce. A to jsem teď já, nová já.

Už se nebojím. Přiznávám, že hlavní problém, který brzdil mé podnikání byl strach. Bála jsem se být svá a ukazovat to okolí. Přicházeli různé otázky, jako třeba- „co si ostatní pomyslí, vždyť je to celé směšné“...Ale když se podívám na ostatní- co dělají úspěšní lidé? Cokoliv, co je napadne, ale to co dělají, dělají naplno, věří tomu a nebojí se to dát najevo! A to se nyní učím. Stát si za svým, být svá, sebevědomá! Ne jen na 50%, ale na celých 100%. Protože, když nevěříte sami sobě, tak jak okolí pak může věřit Vám?

Nedávno jsem narazila na jedno boží přísloví:

„Před tím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí. Ujistěte se prosím, že nejste obklopeni blbci.“

Sigmund Freud

Což totálně změnilo můj pohled na všechno. Uvědomila jsem si totiž, že problém možná není  jenom ve mě. Možná je i v mém okolí. Dám příklad. V minulé době, kdy jsem měla jedno kancelářské zaměstnání a už jsem hubla, tedy jedla jsem zdravě různé potraviny, jako např. pohanku, jáhly atd...nosila jsem si své jídlo do práce. A když jsem si jídlo v kuchyňce připravovala, setkala jsem se s mnoha posměšnými poznámkami, co že to vlastně jím?

Netolerantní okolí je vlastně všude okolo nás. Zajímavé je, že ty posměšné poznámky většinou říkají lidé, kteří jsou tlustí. Když se ale zamyslíme nad podstatou věci, tak bych se spíš měla posmívat já, nad tím, co oni jedí. Protože já jím jídlo zdravé, a oni jí jídlo, po kterém vypadají tak jak vypadají. Jenže to jídlo je typické pro naši vlast. Což je asi ten problém.

Moje plány do budoucna?


Do léta dotvořit moje nové webovky, nafotit inspirativní foto, nějaké hezké fotky nejen na web, ale i pro mě, začít realizovat- v létě moje podnikání, tzn. rozjet ho opravdu na plno, věnovat se mu se vší vážností. Možná to bude trochu chaos, společně s mojí prací, ale uvědomuji si, že jinak to zrealizovat nepůjde. A pokud se mi bude dařit tak bych chtěla opustit moje zaměstnání a být jen na volné noze! Ach, jak to zní krásně!

Zpět na zem :-). Dále chci více běhat, pravidelně, 2x týdně a také něco zhubnout. Být zdravá. To je samozřejmostí. Bez toho to nejde.

A co ještě, to se uvidí. Zatím jsou moje cíle jasné.

Myslím na podnikání každý den, a tak doufám, že to vyjde, že se to rozjede. Moc bych si přála mít svoje klienty, kterým budu vzorem. Vím, že by mě to naplňovalo.

Dále chci více bloggovat, protože mě psát prostě baví. Stejně tak mě baví hrozně móda. Miluju nové a nové věci.

To jsou mé sny :-).


Xoxo J.


Hello all,

 The fourth month of the year is almost behind us and I think it over the last year. What happened?


I have to admit that when I look back, what I have for the past 4 months in memory is the hospital and my illnesses :-( It's so, it's sad.  Year 2017 started with some problems in my life, but it is true that through all those negatives I tried everything pretty well. As it was not left, I was terribly horrible from the hospitals, I hate them, and yet I did it quite well. The cost for me meant fear of the unknown, the fear of all procedures, even alone, cut off from the world If I think so much about it, it actually gave me something, moved me a little further. Now I do not know I can do it and I also know that I can do everything I want to.

It moved me a little further. I started thinking again about my business! Because my passion still lasts and I still enjoy everything like sports, healthy meals, weight loss, I know I just want to do it. So, as a result of other illnesses and other hospital visits, I started working on new websites. Better one. And for one reason, in those old ones, it was my old self. I'm like the beginning girl who decided to wanted something else, but this girl is just an adult woman who knows exactly knows what she wants. And that's me, new me.

I'm not afraid anymore. I realised that the main problem that hampered my business was fear. I was afraid to get up and point to the surroundings. Different questions were coming, for example, "What do you think, it's all funny" ... But when I look at the others - what do successful people do? Whatever they think, but they do their best, they believe it and they will not let it go! And I'm learning now. Become your own, though confident! Not just 50% but 100% full. Because when you do not know yourself, how can trust the surroundings to you?

I have recently come across the best proverb:

"Before you are diagnosed with depression and low self-esteem, please be assured that you are not surrounded by stupidity"

Sigmund Freud

Totally changed my view of everything. I realize that the problem may not just be in myslef. Maybe it's in my neighborhood too. I will give an example. In the past, when I had one office job, and I was already sore, I was eating different foods like, buckweat, millet, etc ... I got my food in the work. When I prepared meals in the kitchen, I met many gloomy notes, what I actually eat?

Intolerant surroundings are all around us. Interestingly, those confused notes are usually spoken by people who are fat. If we think about the essence of things, I should be who tell those gloomy notes! Because I eat healthy meals, and they are eating „fat“ foods and then look like they look. But this food is typical for our country. Which is the problem.


My plans for the future?


Until my time to create a new website, take inspirational photo, some nice photos not only on the web but also for me, start realizing - in the summer my business, ie. Get really full of it, take it seriously. It may be a little messy, along with my work, but I realize that it will not do otherwise. And really want to leave my job and be only freelancing! Oh, how nice it sounds!

Back to Earth :-). I also want to run more regularly, twice a week and also loose weiht a little bit. Be healthy. This is a matter of course. Without it It can not be.

And what else to, I will see. Meanwhile my goals are clear.

I am thinking about business every day, and so I hope it comes out that it will go on.I wish to have a lot of clients, who will admire me. I know I it will fulfill me.

I also want to blog more because I love writing. I also love fashion. And  I love new things.


These are my dreams :-).

xoxo J.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Cizrnová polévka

Nové vzezření?

Jsem to já a nikdo jiný