Jak psychika ovlivňuje naše zdraví/ How psyche affects our health

Ahojky,💋

V dnešním postu bych se chtěla věnovat tématu, které je mě osobně velmi blízké, zvlášť v poslední době. To téma je: Jak ovlivňuje psychika naše zdraví.Podotýkám, že nejsem lékař, a nikdy jsem medicínu nestudovala. Z medicínského hlediska o tom nevím nic, ale prošla jsem si spousty životními převraty, kdy jsem právě toto poznala.

Jsem až přesvědčená o tom, že psychické zdraví dokáže ovlivnit to fyzické. Jak je to možné? V životě jsem si prošla obdobím, kdy jsem to neměla úplně jednoduché a byla jsem pod tlakem obrovského a hlavně dlouhodobého stresu. Tělo to na začátku zvládá bravurně, ale pokud jste vystaveni stresové situaci delší dobu, začnete poznávat, že se něco s Vaším tělem, a s Vaším zdravím mění. Začala jsem být neustále nemocná. Nešlo se té nemoci zbavit, ať už to byla rýma, nebo zvýšená teplota nebo kašel nebo chřipka apod. z banální nemoci se vyvinula nemoc ledvin. A to mě dostalo do situace, kdy jsem byla 3 měsíce vyřízená.

Další selhání organismu jsem pocítila asi o 2 roky poté. Kdy jsem z velkého stresu dostala zánět žaludku. Jednoho dne jsem se probudila a nemohla jsem přestat zvracet. Chirurg mě upozornil, abych přibrzdila, že mi mé tělo dává tzv. žlutou kartu. A tak jsem byla opět doma, nemocná a snažila se odpočívat a dát se dohromady. Vím, že to co uvádím, je extrém. A že ne každý to může zažít. Já jsem to zažila a dnes jsem přesvědčená, že za všechno může stres. Dnes vím, že pokud budu v dobré psychické kondici, pokud se budu cítit, že jsem psychicky odolná, tak se mi budou nemoci vyhýbat. Vím to, cítím to a počítám s tím. Naopak také vím, že pokud se dostanu do zvýšeného stresu, začnu být psychicky neklidná a oslabená, tak i moje imunita pohotově zareauguje, začnu mít rýmu a pocit, že budu brzy nemocná. V tu chvíli nebudu na nic jiného myslet a problém je na světě, nejspíš brzy ulehnu s chřipkou.

Přijde mi to trochu jako hra. Bohužel, je to spíš krutá pravda.

!

Na závěr bych chtěla podotknout, že mám deficit imunity IgA, pro laiky- od narození mi chybí imunitní látka IgA, kterou má každý zdraví člověk. Díky tomuto deficitu jsem náchylná k nemocem. Ale! Moje tělo si stím dokázalo vždy pomoct samo. Problém nastal, až při dlouhodobém stresu! aHA!
Naše tělo je jedna velká záhada, Já věřím v to, že pokud budu pozitivně myslet, budu věřit v sama sebe a samozřejmě tělu pomáhat zdravou stravou, pohybem apod., tak budu zdravá. V dnešní době je spousta zrádných  nemocí – od rakovin počínaje, ale já věřím, že pokud budu myslet na to, že jsem zdravá, tak zdravá zůstanu.

Otázkou tedy je: pokud psychika ovlivňuje naše fyzické zdraví, dokážeme sami sebe vyléčit?


Máte podobné zkušenosti? Napište do komentářů!


💖Xoxo💖


Jana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi,💋

I would like to share with you one big topic in todays post, which is personaly so close to me. It is: how psyche affects our health!

Notice that I am not a doctor, and I have never studied medicine. From the medical point of view  I know nothing, but I have gone through many upheavals in life when I just knew this.

I have to believe that mental health can affect physical. How is it possible? In my life, I went through a period where I did not have it so easy, and I was under the pressure of huge and especially long-term stress. My body at the beginning handles brilliantly, but if you are exposed to stressful situations a long time, you begin to realize that something with your body and your health changes. I started to be constantly sick. It was to get rid of the disease, whether it was cold or fever or cough, or the flu, etc. from curable diseases developed kidney disease. And it got me into a situation where I was three months settled.

Another failure of the body, I felt about two years later. When I got a great stress gastritis. One day I woke up and I could not stop vomit. The surgeon warned me that I braked, that my body gives so. Yellow card. So I was back home, sick and tried to relax and get together. I know what I mention is extreme. And not everyone can have. I've experienced it and now I'm sure that after all the stress. Today I know that if I'm in a good mental condition, if I feel that I'm mentally strong, so I will avoid illness. I know it, feel it and counting on.Conversely, I also know that if I get to increased stress, I become restless and mentally weakened, and my immunity promptly react, I'll have a cold and felt that I would soon be sick. At this moment I think of nothing else and the problem is in the world, probably soon lie down with the flu.

I find it a bit like a game. Unfortunately, it's rather hard truth.

!

In conclusion, I would like to mention that I have immunity IgA deficiency, from my birth, it means that I miss IgA immune substance which every healthy person have. With this deficit, I am susceptible to disease. But! My body was repeated managed to always help itself. The issue came up during prolonged stress! I see!

Our body is one big mystery, I believe in it, that if I think positively, I believe in myself and help the body naturally healthy diet, exercise, etc., So I will be healthy. Nowadays there are plenty of treacherous diseases - cancers from starting, but I believe that if I think that I'm healthy then I´ll stay healthy.

But question is- if psychics can change our physical health, can we then cure oneself?


Do you have similar experiences? Write in the comments!

💖xoxo💖

Jana

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Cizrnová polévka

Nové vzezření?

Jsem to já a nikdo jiný